Zakonodaja

Krajevna zakonodaja

PRAVILNIK SMETARSKE SLUŽBE

 

Deželna zakonodaja

Sklep deželnega odbora 3221 z dne 29. novembra 2004

Deželni zakon 30/1987, 8. bis člen – Deželni načrt ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 

Državna zakonodaja

Zak.odl. 151 z dne 25. julija 2005

Izvajanje direktiv 2002/95/ES, 2002/96/ ES in 2003/108/ES o omejitvi uporabe nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah in o ravnanju z odpadki

O.P.R. 254 z dne 15. julija 2003

Uredba o ravnanju z zdravstvenimi odpadki v skladu s 24. členom zakona z dne 31. julija 2002, št. 179

MINISTRSKI ODLOK št. 22 z dne 5. februarja 1998

Opredelitev nenevarnih odpadkov, ki so podvrženi poenostavljenim postopkom recikliranja v skladu z 31. in 33. členom zakonodajnega odloka z dne 5. februarja 1997, št. 22.
(Ur.l. 16. aprila 1998, št. 88, S.O.).

ODLOK RONCHI Zak.odl. 22/97 z dne 5. februarja 1997

IZVAJANJE DIREKTIV 91/156/EGS O ODPADKIH, 91/689/EGS O NEVARNIH ODPADKIH IN 94/62/ES O EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI
(Objavljen v R.D. k Uradnemu listu št. 38 z dne 15. februarja 1997)

 

Evropska zakonodaja

DIREKTIVA 2005/20/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2005,

ki spreminja direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

DIREKTIVA 2004/12/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. februarja 2004,

ki spreminja direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži
DIREKTIVA 2003/108/ES DEL EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 8. decembra 2003,
ki spreminja direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

DIREKTIVA 2002/96/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. januarja 2003,

o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi

UREDBA (ES) ŠT.1774/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 3. oktobra 2002,

o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

DIREKTIVA (ES) ŠT.62/1994  EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. decembra 1994

o embalaži in odpadni embalaži
Uradni list št. L 365 z dne 31.12.1994 str. 0010 - 0023