Tehnična služba - Gradbeništvo in Krajina

Obstajata dva različna postopka: dejavnosti krajinske zaščite in izvajanje upravnih funkcij na urbanističnem in gradbenem področju.

6. odstavek 146. člena Zak. Ur. 42/2004 in sledeče spremembe in dopolnila predvideva, da “Dežela preko svojih uradov, ki razpolagajo s primernim strokovno-znanstvenim znanjem in ustrezno materialno opremo, sprejema odločitve na krajinskem področju. Lahko tudi poveri izvajanje teh postopkov pokrajinam, združenjem lokalnih ustanov in drugim povezovalnim organom na območjih v njihovi pristojnosti, kot opredeljujejo obstoječi predpisi o ureditvi lokalnih ustanov oziroma občin, pod pogojem da pooblaščene ustanove razpolagajo s primernim strokovno-znanstvenim znanjem in zagotovijo razlikovanje med področjem varovanja krajine in izvajanjem upravnih funkcij na urbanističnem in gradbenem področju.

Za izvajanje zunanjih del, ki spreminjajo videz krajev, stavb ali območij, podvrženim krajinskim omejitvam (v skladu s 3. razdelkomZak. Ur. 42/04), ali v primerih ko so predvidena dela, ki lahko “ogrožajo krajinske značilnosti, ki so podvržene varstvu” (146. člen Zak.odl. 42/04), lastniki, posestniki ali imetniki (iz katerega koli naslova) premoženja, podvrženega omejitvam, morajo vložiti prošnjo za pridobitev krajinskega dovoljenja z načrtom vseh posegov, ki jih želijo izvesti, opremljeno z ustrezno dokumentacijo.

Krajinsko dovoljenje ni predvideno za “posege rednega vzdrževanja, izrednega vzdrževanja, statičnega utrjevanja, vzdrževanja in restavriranja, ki ne spreminjajo stanja krajev in zunanjosti stavb. [...] (149. člen Zak.odl. 42/04): v teh primerih zadošča izjava, s katero pristojni izvedenec potrdi, da zadevni poseg “ne spreminja stanja območja in zunanjosti stavb”, s priloženo fotografsko dokumentacijo in strokovno opisnim poročilom o delih, ki jih je treba izvesti.

OPOZARJAMO, DA KRAJINSKO DOVOLJENJE NE DAJE DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE DEL, saj je to ločena listina, nujno potrebna za Prijavo o začetku del in gradbena dovoljenja. BREZ TEGA DOVOLJENJA DEL NI MOGOČE ZAČETI.

Poleg tega poudarjamo, da postopek izdaje krajinskih ukrepov ne zahteva strokovno-pravne analize predlaganih posegov, zato skladnost projekta z obstoječimi določbami in pravili preveri pristojni izvedenec.

Dovoljenje velja za obdobje petih let, po katerem je treba za izvajanje načrtovanih del pridobiti novo dovoljenje.