Gestione impianti pubblica illuminazione

Bando di gara

COMUNE DI DUINO AURISINA - OBČINA DEVIN NABREŽINA
Provincia di Trieste
AVVISO DI GARA
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione della
concessione mediante finanza di progetto, ex art. 183, comma 15, D.lgs. n. 50/2016 della gestione degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Duino Aurisina compresa la fornitura di energia elettrica,
l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico nonché assistenza alla viabilità cittadina e gestione di
servizi smart a valore aggiunto per la durata di anni 20.
Valore totale stimato (iva esclusa) € 4’951’360,00.- Canone annuo a base di gara € 247’568,00.-
Pubblicazione GUUE n. dd 06/08/2021

 

COMUNE DI DUINO AURISINA - OBČINA DEVIN NABREŽINA
Pokrajina Trst
OBVESTILO O JAVNEM NAROČILU
podelitev koncesije na podlagi projektnega financiranja po petnajstem odstavku 183. člena
ZU 50/2016 za upravljanje javne razsvetljave v Občini Devin Nabrežina vključno z dobavo
električne energije, uskladitvijo z zakonodajo in povečanjem energetske učinkovitosti ter s
pomočjo pri upravljanju cestnega prometa in pametnimi storitvami z dodano vrednostjo za
obdobje 20 let.
Skupna vrednost naročila (brez DDV) 4.951.360 EUR - izklicna letna najemnina 247.568 EUR.-
Objavljeno v Uradnem listu Evropske Unije dne 06. 08. 2021.
Documento