AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE

Cimitero di Aurisina. Verranno iniziate le operazioni di esumazioni nelle tombe decennali

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 67 prot. 15568 dd. 07/09/2020

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Rende noto che nel cimitero di Aurisina, per le sepolture che hanno superato il turno ordinario di inumazione di dieci anni, verranno iniziate le operazioni di esumazioni nelle tombe decennali del campo C, dal n° 1 al n° 25.

 

Coloro che intendessero disporre per la conservazione e trasporto in altra sepoltura dei resti mortali, potranno rivolgersi per le operazioni del caso direttamente al Servizio Lavori Pubblici e Servizi sul Territorio, presso la sede municipale in Aurisina Cave 25, da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 entro il 31 gennaio 2021.

Trascorso tale termine, i resti mortali verranno deposti nell’ossario comune e non saranno più individuali, mentre i segni funerari posti ad ornamento dell’attuale sepoltura non potranno essere più ritirati e rimarranno a libera disposizione del Comune.

 

Per informazioni:

Peter Emili 040 2017310

peter.emili@comune.duino-aurisina.ts.it

 

 

OBVESTILO O REDNIH IZKOPIH

Glede na župansko odredbo št. 67 prot. 15568 z dne 07.09.2020

 

ODGOVORNI FUNKCIONAR ZA UKREP

 

Obvešča, da se bo na občinskem pokopališču v Nabrežini pričel postopek za redni izkop desetletnih grobov na polju C, od št. 1 do št. 25.

 

Kdor namerava poskrbeti zato, da ohrani oziroma premesti drugam posmrtne ostanke, se za ustrezni postopek lahko neposredno obrne na občinsko “Službo za javna dela in storitve na ozemlju”, na sedežu županstva v Nabrežini Kamnolomih 25, od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure, najkasneje do 31. januarja 2021.

Po izteku tega roka bodo posmrtni ostanki premeščeni v skupno kostnico in ne bodo več individualni. Po tem roku ne bo več mogoče zahtevati nagrobnih znamenj, ki se nahajajo na grobnici. Ta bodo ostala na razpolago občini.

 

 

Za informacije:

Peter Emili - 040 2017310

peter.emili@comune.duino-aurisina.ts.it