Šolska prehrana

Občina Devin Nabrežina razpolaga s centralno šolsko kuhinjo s sedežem v Sesljanu, ki je pristojna za pripravo obrokov za vse vrtce in osnovne šole pa tudi za jasli, ki koristijo storitev šolske prehrane. Prehrano nato peljemo v posamezne šole s posebnim kombijem, primernim za prevoz prehrane v posodah, ki ohranjajo ustrezno temperaturo. Nato osebje zadruge IDEALSERVICE iz kraja Pasian di Prato, zmagovalko javnega naročila za nudenje pomožnih storitev povezanih s šolsko prehrano na občinskem območju, podeli obrok otrokom na posameznih šolskih sedežih.
Šolska kuhinja pripravi približno 550 kuhanih in toplih dnevnih obrokov za otroke jasli, vrtcev in osnovnih šol. 


Starši otrok, ki obiskujejo osnovne šole, vrtce in jasli, bodo morali poskrbeti za plačilo prispevka za šolsko prehrano, ki ga vsako leto določi občinski odbor.

Mesečne preglednice o plačilih za storitev šolske prehrane, ki jih primerno izpolni pristojni urad z otrokovim imenom in dolžnim zneskom, bomo neposredno izročili otrokom na osnovnih šolah, oziroma v vrtcih. Na le-teh bo naveden tudi rok za plačilo.

Plačilo bo lahko izvedeno v Občinski zakladnici pri Zadružni kraški banki Opčine – ul. Ricreatorio 2 in v izpostavah v Nabrežini 105, Sesljanu 44, pri Domju 38, v Bazovici – ul. Gruden 23/c, Dolini – Obrtna cona 507/13, in Trstu – trg Libertà 5).


Med drugim je mogoče koristiti storitev trajnega naloga oz. direktne bremenitve obveznosti na osebnem bančnem računu. Za informacije o uvedbi storitve se obrnite na vašo banko.
OPOZARJAMO, DA V PRIMERU NEPLAČILA BOMO SPROŽILI POSTOPEK PRISILNE IZTERJAVE DOLŽNEGA ZNESKA S STROŠKI NA RAČUN KRŠILCEV. 


Zunanje kontrole:

Ustanova za zdravstvene storitve št. 1 – »Triestina«, točneje Oddelek za preventivo operativne enote Higiena živil in prehrane, izvaja v šolski kuhinji periodične kontrole:
-  pregled zdravstvenega dovoljenja in nadzor nad prostori, opremo in postopki izvajanja storitve;
-  uradna kontrola živil v raznih fazah, za presojo pravilnosti priprave in hranjenja vzorcev;
-  priprava dnevnega jedilnika, razdeljenega na 5 tednov;
-  higiensko-zdravstveni nadzor za preverjanje ustreznosti osebja, pristojnega za pripravo šolske prehrane in pobude izpopolnjevanja in usposabljanja osebja v sodelovanju z Občino;
-  presoja prehrambnih listov, ki so jih pripravili poverjeni starši, ki poskušajo hrano po šolskih občinskih jedilnicah, in vračilo pridobljenih rezultatov z obdelavo podatkov in presoj.

Nadzorni odbor nad storitvijo šolske prehrane je nastal s sklepom občinskega odbora št. 54 z dne 16.01.1984. Sestavljajo ga predstavniki staršev otrok in predstavniki učnega osebja v šolah, ki koristijo storitev; predseduje mu zdravnik, odgovoren za operativno enoto Higiena živil in prehrane oddelka za preventivo Ustanove za zdravstvene storitve št. 1 – »Triestina«:
- izdaja mnenja o delovanju storitve šolske prehrane; 
- na zahtevo vsaj 3 članov izvaja preglede prostorov centralne kuhinje in posameznih šolskih sedežev; 
- predstavlja vezno točko med starši in centralno šolsko kuhinjo.

V izvajanju Zakonodajnega odloka št. 155/97, ki določa obveznost sprejetja sistema samokontrole nad sistemom živil, je Občina sprejela Smernice za samokontrolo za preprečevanje tveganj na področju varnosti živil s pomočjo preventivnega HACCP sistema (Hazard Analysis and Critical Points). HACCP sistem je metoda za preprečevanje tveganj, ki na podlagi sistematske analize tveganj, s kontrolo kritičnih točk proizvodnega sistema in z določitvijo ustreznih postopkov, omogoča spremljanje proizvodnih sistemov in posledično zagotavljanje zdravih in varnih obrokov.