Jasli “KAREL ŠTREKELJ

Jasli so usluga, ki jo nudi Občina Devin Nabrežina in jih upravlja tržaška socialna zadruga LA QUERCIA. Zadruga je sprejela sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom UNI EN ISO 9001:2000, ki ureja tudi projektiranje in nudenje vzgojno varstvenih storitev za otroke.
Občinski urad za šolstvo vodi vpisovanje in sprejem otrok, nudi fizične prostore, skrbi za njihovo vzdrževanje in nudi kosila.
Zadruga LA QUERCIA upravlja jasli, torej skrbi za uvajanje otroka, vzgojno-varstvene postopke in nego prostorov.

 

PRILOŽNOST ZA RAST

Otroške jasli so:
- vzgojna priložnost, ki nudi pomoč družinam, tako da omogoča uravnovešen psihofizičen razvoj otroka, saj so malčki razdeljeni po homogenih skupinah v odličnem sodelovalnem duhu;
- priložnost za igro s poudarkom na gibanju, socializaciji in nasploh na otrokovem usvajanju znanja;
- priložnost za druženje, saj bo otrok spoznal druge otroke, družine in vzgojitelje in tako širil mrežo prijateljstev in poznanstev.

 

OSEBJE

V jaslih so zaposlene:
- psihopedagoška koordinatorka, odgovorna za organizacijo, koordinacijo in vodenje dela, ki ga opravlja osebje jasli, pa tudi za pogovore za vključevanje družine in za zunanje odnose.
- vzgojiteljice, ki skrbijo za vzgojne dejavnosti in nego otrok (največ 6 na otroka), v duhu sodelovanja z družino in posluha do nje.
- podporno osebje, ki skrbi za higieno in snago prostorov in opreme.

 

SEDEŽ JASLI

Jasli se delijo na dva oddelka: oddelek za najmlajše (od 3. do 12. meseca), ki se nahaja ob poslopju jasli “K. Štrekelj” ter oddelek za srednje in starejše, ki ima sedež v poslopju “K. Štrekelj” v Sesljanu št. 18.

 

VPIS IN SPREJEM

V jasli lahko vpišemo otroke od 3. do 36. meseca, tako s stalnim bivališčem v občini kot izven nje, slednje pa zapišemo na dno skupne lestvice.
Vpisovanje poteka v Uradu za šolstvo Občine Devin Nabrežina (Nabrežina 102, tel. 040-2017370/375), odprt je od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in v ponedeljek in sredo od 15. do 17. ure.
Vlogo za vpis je treba predložiti od 1. do 31. marca.
Starši morajo izpolniti ustrezni prednatisnjen obrazec, ki je na voljo v Uradu za šolstvo Občine Devin Nabrežina.
Vlogi je treba priložiti:
1. samopotrdilo, izdano v skladu z Zak. 15/68 in sledeče spremembe in dopolnila, pripravljeno na prednatisnjenem obrazcu, ki je tudi na voljo v občinskem uradu za šolstvo in ki dokazuje:
- sestavo družinskega jedra
- podatke o opravljenih obveznih cepljenjih otroka
- zaposlitev vsakega starša in delovni urnik
- morebiten vpis staršev-študentov v javne izobraževalne tečaje, enakovredne ali zakonsko priznane, z obveznim letnim obiskovanjem pouka (napišite vrsto tečaja)
2. ustrezno potrdilo ISEE, ki ga lahko dvignete na pooblaščenem centru za davčno svetovanje (CAAF), Nabrežina 103, 34011 Devin Nabrežina
(Tel. +39 040 200698 Faks +39 040 202453)
3. izjavo delodajalca, ki potrjuje zaposlitev starša oziroma ustrezno dokazilo v primeru samostojne zaposlitve ali zaposlitve na javni upravi
4. kopijo sodbe o zakonski ločitvi ali o razvezi zakonske zveze staršev
5. v primeru otrok s posebnimi potrebami, je treba predložiti potrdilo pristojne javne zdravstvene službe, v skladu z zakonom 104/92.
Vsako leto do konca aprila občinski odbor sprejme enotno lestvico za sprejem otrok s stalnim bivališčem v občini ali izven nje.

 

PREDNOST PRI SPREJEMU V JASLI

Vpisne vloge so podvržene določenim prednostim glede na sledeče pogoje in točkovanja:
- otroci s posebnimi potrebami, ki predložijo potrdilo pristojne javne zdravstvene službe (9 točk)
- otroci zapornic, priprti v zaporu z mamami (8 točk)
- otroci, ki izhajajo iz nevarnih okolij, ki lahko škodijo psihofizičnemu ravnovesju otroka in ki jih tudi občinska socialna služba potrjuje (7 točk)
- otroci, ki živijo samo z enim staršem v finančni stiski, ki jo občinska socialna služba potrjuje. (6 točk)
- otroci brez enega starša in ki živijo samo z enim, ki je zaposlen (4 točke)
- otroci, katerih oba starša sta zaposlena (3 točke)
- otroci z enim »staršem študentom« in drugim, ki je zaposlen, ali pa z obema »staršema-študentoma«, ki sta redno vpisana in obiskujeta javne izobraževalne, enakovredne ali zakonsko priznane tečaje, z obveznim celoletnim obiskovanjem pouka (3 točke)
- otroci s starši, katerih je le eden zaposlen (1 točka)

 

STROŠKI

Družina sodeluje pri plačilu storitve s plačevanjem mesečnih obrokov, katerih višino letno določa občinski odbor.
Mesečni znesek je odvisen od urnikov izhoda otrok iz jasli in od pokazatelja ISEE.

 

KONTAKT

Jasli “K. Štrekelj”, Sesljan 18, 34011 Devin Nabrežina (TS) - Italija
Tel. +39 040 29 16 087, Faks +39 040 291478